معرفی اداره بورس ها


سرعت روزافزون پیشرفت های علمی دردانشگاههای کشور و نیاز به ایجاد هماهنگی بین آنها به منظور برآورده ساختن نیازهای جامعه و درراستای اعتلای موقعیت آموزشی، علمی ، فنی و تامین کادر علمی مورد نیاز دانشگاه وارتقای سطح دانش وآشنایی آنها با نوآوری های علمی که یکی از اهداف مهم دانشگاه می باشد باعث لزوم ایجاداداره بورسهای  دانشگاه در حوزه معاونت آموزشی شد.


فعالیت اداره  بورسها شامل کلیه امور مربوط به پذیرش بورسیه و اعطای بورس تحصیلی داخل و خارج کشورمی باشد و گستره آن از شناسایی نیازهای تخصصی منابع انسانی دانشگاه شروع و تا فراهم آوردن مقدمات اجرایی جهت اعطای بورس تحصیلی به حائزین شرایط وپذیرش بورسیه سایر دانشگاهها جهت ادامه تحصیل در رشتـه هـای مـورد نـیازبه همراه نظارت و پیگیری موارد فوق ادامه می یابد. 

واحدهای دیگری از دانشگاه از جمله اداره کارگزینی جهت صدور احکام ماموریت به تحصیل مربیان بورسیه و اداره حقوقی جهت اخذ تعهد با این اداره همکاری می نمایند. 

این اداره با اراده ای مصمم و با تمام وجود در پی رفع مشکلات مراجعان و دستیابی به اهداف فوق الذکر است و دست همکاری همه واحدها وبخشها ی مختلف دانشگاه  را در ارائه خدمات بهتر می فشارد. .

امید است تمام دلسوزان ، استادان و دانشجویان و کسانی که در این زمینه تجارب ارزنده ای دارند با ارائه پیشنهادات خود این اداره را یاری دهند.